***
*** | ***
Временно е спрян достъпа до регистрация и използване потребителски имена и пароли,
поради преместване на сайта под ново име: https://psdox.com/

Добавени нови функционалности на системата

 • https://pnb.pc-remonti.net/

  От 20.11.2020 г., https://pnb.pc-remonti.net/, е със ново име: https://psdox.com/

  https://pnb.pc-remonti.net/- няма да се подържа ….

  23.11.2020 г.


 • ТРЗ калкулатор

  Добавена е опция за болничен: "Първичен" и "Продължение". При болничен с продължение има опция за избор дни от предходен месец.

  10.08.2020 г.


  Изчислява каква е чистата сума за получаване от служители със 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати на отделен лист.

  Бързи изчисления за намиране на брутна сума при въвеждане на нетна сума и обратно...


  Въведена е нова функционалност: Тест за бъдещи промени в "Максимален осигурителен доход". Максималният осигурителен доход се предвижда да се увеличи до 3000 лв. от 01.01.2019 г. Досега той бе 2600 лв. Увеличаването на прага означава, че хората с високи доходи вече трябва да плащат по-големи осигуровки.
  Променете прага на калкулатора за да видите промените във заплатата и осигуровките си.

  19.10.2018 г.


  Съгласно чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ е добавена нова функционалност в калкулатора, за данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност.

  В категорията „намалена работоспособност“ попадат лица, които имат валидно и влязло в сила ЕР на ТЕЛК или НЕЛК със определена намалена работоспособност минимум 50%.

  Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, калкулатора намалява с 660 лв..

  06.12.2018 г.


 • Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

  Формуляр от сайта на НАП (обновен от 25.11.2019 г.)

  • Автоматично изчисляване на редовете Облагаем доход, Удържан данък и Сума за получаване
  • Изписване на сума словом
  • Автоматично изчисляване на осигуровките за Фонд - Пенсия, ДЗПО и ЗО, за сметка на осигуреното лице. Процентите са за родените преди/след 1960 спрямо ЕГН - то на лицето, за III - категория труд.
  • Проверка за валидно ЕГН и ЕИК

  01.07.2020 г.


 • Изписване на число с думи

  Добавен е нов вариант за изписване на число с думи по шаблон:
  Вариант 4. Изписва число с думи от вида „1234.56.78“

  Ще се изпише в следния вид:
  1. „ХИЛЯДА ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ТОЧКА ПЕТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И СЕДЕМ ТОЧКА ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ“
  2. „ЕДНО ДВЕ ТРИ ЧЕТИРИ ТОЧКА ПЕТ ШЕСТ СЕДЕМ ТОЧКА ОСЕМ ДЕВЕТ“

  12.04.2020 г.


  Добавени са нови езици: Гръцки, Италиански и Испански.

  07.02.2018 г.


 • Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

  Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

  Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:

  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;

  2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

  Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2; .

  20.12.2019 г.


 • Плтежни нареждания за бюджета

  Актуален списък на сметките, открити в банките, обслужващи Териториалните дирекции и Офисите на Национална агенция за приходите /НАП/. Само със избор на ТД или Офис на НАП и "Сметка зa .......", ще се попълнят всички нужни реквизити/полета на платежното нареждане: Банка, IBAN, BIC, Кода на "Вид плащане"

  Актуални от 01.08.2018 г.

 • Политика за защита на личните данни

  На 25.05.2018 год. влезе в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни

 • Online генериране на "Пътен лист"

  Генерира стандартна бланка „Пътен лист“ със всички нужни реквизити. Потребителите на системата имат удобството, да съкратят времето на набиране и въвеждане, с едно падащо меню да им се покълнят повечето реквизитите, при направени предварителни настройки за маршрут, коли и др...

 • Модул за издаване на фактури протоколи и др...

  За потребителите на системата е въведена е нова функционалност за водене на отчетност, със възможност за принтиране и експорт към Microsoft Excel на въведените документи и бланки от този модул...

  За всички бланки от този модул, има опция, чрез която бланките на кирилица да се изпишат на латиница. Начина на изписване е транслитерация от български към латински букви и се извършва според Закона за транслитерацията.

 • Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2023

  ТЗПБ за 2018 г. в удобен табличен вид със възможност за филтриране по всички колони на таблицата

Модул за издаване на: фактури, протоколи, документи и др. beta!

Платежни нареждания

Ордери

Справки

Време за губене

Полезна информация, новини, работа!

БНБ Текущи обменни курсове


Времето


Актуално от НАП


https://www.rabota.bg/Страницата е зарадена за 0.0675 секунди. Вие сте посетител 0 със 0 презареждания.